2010, സെപ്റ്റംബർ 14, ചൊവ്വാഴ്ച

Smokill......!

വലിച്ചു വലിച്ചു ഒടുവില്‍......!STATUTORY WARNING:
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH AND POCKET

1 അഭിപ്രായം: